İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “İsmet Kaptan Mah.Sezer Doğan Sokak, No:20 Kat:4 Daire:7 Çankaya-Konak-İzmir” adresinde yer alan veri sorumlusu KİTVAK (“KİTVAK“ veya “VAKIF”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel veriler KİTVAK tarafından bağış çalışmalarını yürütmek, bu doğrultuda gerektiğinde, teşekkür, tebrik, tanıtım, bilgilendirme ve duyuru amacıyla sizinle iletişime geçebilmek, yapılan bağışlara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlemek, düzenlenen evrakları sizinle paylaşmak, Vakıf faaliyetlerinin ve bağış çalışmalarının yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi, Vakfımızın faaliyetlerinden veya etkinliklerinden sizi haberdar etmek   ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için açık rızanıza istinaden veya hukuken izin verilen ya da zorunlu kılınan diğer hallerde yurt içinde ve yurt dışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, Vakfımız tarafından destek aldığımız danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Vakfımızın faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve talep halinde yurt içindeki veya yurt dışındaki yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kişisel veriler, KİTVAK tarafından Vakıf içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak hukuk kuralları çerçevesinde tarafınızca Vakfımıza ait internet sitesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (a) hükmü kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (f) hükmü kapsamında sizlerin de temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek şartıyla Vakfımızın meşru menfaatinin sağlanması, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca gerektiği hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır.

 Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin/çocuğunuzun kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@kitvak.org mail adresine  iletebilirsiniz.

KİTVAK taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Vakıf talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Vakfımız nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Hizmetlerimiz, projelerimiz, askıda oda, bağışlar ve daha fazlası için bizden bilgi almak istiyorsanız lütfen bize ulaşınız.

Kit Nedir?


KİT (KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU) NEDİR ?
Kemik iliği-kök hücre transplantasyonu, kemik iliğinde yer alan ve tüm kan hücrelerinin yapımını sağlayan kök hücrelerin, başka bir bireyin sağlıklı olan hücreleri ile değiştirilmesi işlemidir.

Bize Ulaşın
  • KİTVAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No:20 Terhan İş Merkezi K.4 D:7 35210 Çankaya – İZMİR
  • +90 (232) 463 37 63
  • +90 (232) 463 37 63
  • +90 (533) 603 46 06

    List Content goes here

  • info@kitvak.org
  • www.kitvak.org
Hasta ve Hasta Yakınlarından Notlar

Tüm Hakları Saklıdır © KİTVAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
Localveri Kurumsal Web Tasarım